Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS)

Spółka: Netera Systems s.r.o.

Praga 3, Roháčova 145/14, 130 00
Nr w rejestrze (REGON): 242 26 726
NIP: CZ24226726
którą kierują następujące osoby: Vladimír Dvořák i Luděk Brůček
Firma jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski dla Pragi pod numerem C 190493.

Konto nr: 2107365228/2700
Jesteśmy płatnikiem VAT
Wsparcie techniczne: Jan Boháč        
tel.: +420 736 412 292, bohac@neterasystems.cz                   

(zwana dalej “Netera Systems”)

I. Przepisy wstępne

 1. Spółka Netera Systems to osoba prawna zajmująca się dostarczaniem kompleksowych usług płatności mobilnych, marketingowych wiadomości tekstowych oraz wiadomości o podwyższonej opłacie, rozwojem aplikacji wykorzystujących wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS), przeglądarki internetowe oraz  protokół aplikacji bezprzewodowych WAP. Netera System wysyła zarówno wiadomości SMS, jak i MMS o charakterze komercyjnym lub biznesowym, wykorzystując swoje własne bazy danych lub bazę danych klienta od operatora telefonii.
 2. Spółka Netera System specjalizuje się w usługach płatności mobilnych. Obejmują one pełne wsparcie techniczne podczas płatności wykonywanych za pomocą telefonu poprzez bramki płatności wszystkich krajowych dostawców usług telefonicznych: T-Mobile, O2 i Vodafone (dalej “operatorzy telefonii”). Płatności dotyczą w głównej mierze następujących produktów i usług: opłat za usługi drobne, produkty, bilety, opłaty za opiekę medyczną, dostęp do stron internetowych, rozrywkę, pobieranie muzyki, gier, filmów, itp.
 3. Opłata uiszczana przy pomocy telefonu (dalej zwana “płatnością mobilną”) to metoda płatności pozwalająca klientom wszystkich operatorów telefonii na płacenie za produkty lub usługi prez internet, internet mobilny lub WAP. Netera Systems udostępnia na stronie klienta bramkę płatności, która jest zintegrowana z systemami operatorów telefonii. Bramka płatności może być równocześnie udostępniona na mobilnej wersji strony partnerów.

 

II. Przedmiot OWS

 1. Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie związku pomiędzy Netera Systems i partnerem w obsłudze płatności telefonicznych (płatności mobilnych), które pozwalają użytkownikom sieci komórkowych na uiszczanie opłat przy pomocy urządzeń mobilnych. W tym celu Netera Systems ma dostęp do systemów wszystkich operatorów telefonii w Republice Czeskiej.
 2. Na czas obowiązywania umowy  Netera Systems zobowiązuje się do dostarczenia swojemu partnerowi usługi płatności mobilnych, jak zostało to określone w Przepisach wstępnych i w poprzednich akapitach. Partner zobowiązuje się do opłacenia prowizji za usługę w wysokości 5% od każdej transakcji, przeliczonej na koronę czeską (CZK) zgodnie z aktualnym kursem wymiany, oraz z naliczoną stawką VAT, o ile w umowie lub cenniku nie stwierdzono inaczej. Pod pojęciem transakcji rozumie się płatności mobilne za towary lub usługi uiszczone przez osobę trzecią, która jest klientem partnera i użytkownikiem sieci komórkowej (dalej “uczestnik”). Partner będzie podłączony do interfejsu programistycznego aplikacji, co pozwoli mu na udostępnienie bramki płatności mobilnej uczestnikom. Szczegóły techniczne dotyczące interfejsu aplikacji są zawarte w załączniku nr 1 niniejszych OWS. Partner potwierdza, że dostawcami bramek płatności mobilnych są operatorzy sieci komórkowych, którzy mają prawo odmówić przeprowadzenia transakcji uczestnika, szczególnie w przypadku gdy na jego koncie przedpłaconym jest brak środków.
 1. Partner zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za indywidualne połączenie na rzecz Netera Systems za dostarczenie usługi zgodnie z cennikiem. Inne usługi dodatkowe, których nie obejmuje niniejsza umowa, mogą zostać zamówione przez telefon, przy pomocy poczty elektronicznej lub w inny dogodny sposób, a obowiązująca za nie opłata będzie zgodna z cennikiem.
 2. Z chwilą kiedy uczestnik uiści opłatę za usługę lub produkt, tworzy się zobowiązanie partnera do uiszczenia prowizji zgodnej z zapisami niniejszych OWS. Po dokonaniu transakcji ewentualne przyszłe reklamacje uczestnika w stosunku do partnera lub jego wycofanie się z umowy zawartej z partnerem nie wpływa na obowiązek wpłacenia pełnej prowizji na rzecz Netera Systems za przeprowadzoną transakcję.
 3. Prowizje i podatek VAT będą uiszczane stosownie do faktury wystawianej miesięcznie na koniec każdego miesiąca. Faktura zostanie wysłana partnerowi 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została wystawiona w formie odpowiedniego dokumentu podatkowego (dalej “faktura”). Netera Systems dostarczy fakturę w ciągu 21 dni, a potem poinformuje partnera o płatności należnej za przeprowadzone transakcje po odjęciu podatku VAT i prowizji. Na konto wyszczególnione w niniejszej umowie należy uiszczać jedynie wpłaty bezgotówkowe.

 

III. Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Spółka Netera Systems zobowiązuje się w szczególności do:
 1. Zapewnienia całodobowego telefonicznego wsparcia technicznego, a w przypadku poważniejszych problemów technicznych wyznaczenia technika, który w trybie natychmiastowym (do 24 godzin) dotrze do miejsca prowadzenia działalności partnera.
 2. Stworzenia wirtualnego konta partnera, dostępnego przez internet, gdzie będą wyszczególnione zaakceptowane transakcje wraz z należną prowizją oraz bieżące faktury ze wszelkimi niezbędnymi informacjami.
 3. Uiszczenia kary na rzecz partnera w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki w postaci dywidendy od naliczonej kwoty.
 1. Partner zobowiązuje się w szczególności do:
 1. Poinformowania spółki Netera Systems (odpowiedzialnej za wsparcie techniczne) o potencjalnych usterkach.
 2. Umieszczenia plakatu typu "roll up" w siedzibie firmy - jest to baner na stojaku (o wymiarach około 1 m x 2 m) oraz umieszczenia naklejki informującej o możliwości dokonania płatności mobilnych na wszystkich automatach, lub do praktykowania innej formy reklamy zgodnie z przyszłą umową.
 3. Współpracy w uzyskaniu celu umowy i OWS.

 

IV. Zwroty

 1. Partner potwierdza, że, jak stwierdzono wcześniej w niniejszej umowie, jakiekolwiek zażalenia ze strony uczestników lub wycofanie się uczestnika z zakończonej umowy z partnerem nie wpływają na zobowiązanie partnera na rzecz Netera Systems w formie pełnej prowizji za dokonaną transakcję.
 2. Partner jest zobowiązany do umieszczenia na terenie firmy (w przypadku sklepów internetowych na stronie internetowej w widocznym miejscu) informacji o warunkach reklamacji, a także linku do zwrotu.

V. Czas trwania stosunku umownego

 1. O ile w Umowie nie stwierdzono inaczej, stosunek umowny jest zawarty na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia równym trzem miesiącom do końca kwartału. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po dostarczeniu wypowiedzenia drugiej stronie umowy i powinien zawierać datę jego zakończenia.
 2. Umowa może być rozwiązana za zgodą obu stron.
 3. Partner zobowiązuje się do tego, że w czasie trwania niniejszej Umowy i rok po jej rozwiązaniu nie zawrze takiej samej lub podobnej umowy z osobą trzecią, która dostarcza lub zabezpiecza płatności mobilne lub podobne metody płatności. W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania, partner zobowiązuje się do zapłacenia spółce Netera Systems 500 000 CZK (pięciuset tysięcy koron czeskich) za każde naruszenie postanowienia. Karę należy uiścić w ciągu 15 dni od wezwania do zapłaty. Roszczenia o odszkodowanie przekraczające karę umowną nie są naruszeniem w rozumieniu kary umownej.


VI.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Partner i uczestnicy wyrażają zgodę na to, że Netera Systems wykorzysta dane osobowe uzyskane w związku ze stosunkiem umownym i rejestracją (np. dane dostarczone podczas procesu rejestracji i w formularzu zamówienia) na potrzeby transakcji i do celów marketingowych, a także na udostępnianie ich danych osobom trzecim współpracującym z Netera Systems w celu zapewnienia działalności przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązującego prawa, w szczególności ustawy nr 101/2000 Coll. [Dz. U.] o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Kontakty w formie elektronicznej mogą być wykorzystane do rozpowszechniania informacji dotyczących działalności gospodarczej zgodnie z ustawą nr 480/2004 Coll. [Dz. U.].
 2. W każdym momencie można wycofać zgodę na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych wysyłając wiadomość na adres bohac@neterasystems.cz

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013, a ich poprawki będą upublicznione na stronie internetowej spółki Netera Systems. Nowsze wersje OWS anulują warunki sprzedaży wydane wcześniej. W przypadku, gdy część postanowień zawartych w niniejszym dokumencie jest z jakiegokolwiek powodu nieprawidłowa, nielegalna lub niewykonalna, nie wpływa to na ważność innych postanowień niniejszego dokumentu.
 2. Przez termin Umowa pisany dużą literą rozumie się umowę pomiędzy spółką Netera Systems i jej partnerami. O ile nie stwierdzono inaczej (w Umowie), niniejsze OWS stosuje się do obopólnych relacji, które mogą w dalszej części doprecyzować pewne fragmenty Umowy oraz warunki pod którymi spółka Netera Systems je zatwierdza. Zawierają także kilka innych postanowień, które nie są wyrażone w Umowie.
 3. Wszystkie relacje pomiędzy spółką Netera Systems i jej partnerami są regulowane przepisami Kodeksu handlowego. Stosunki prawne są regulowane przez prawo obowiązujące w Republice Czeskiej, a wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy dla Pragi 3 lub Sąd Miejski w Pradze (według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej).
 4. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności umowy na czas jej trwania oraz po jej wygaśnięciu pod groźbą kary umownej w wysokości 100 000 CZK. Strony umowy zobowiązują się do zachowania jej poufności.
 5. Strony umowy dostarczają dokumenty pocztą lub za pomocą innych usług pocztowych na znane im adresy. Tym samym, strony umowy są zobowiązane do poinformowania drugiej strony o zmianie adresu. Jeśli tego nie uczynią, dokumenty zostaną wysłane na ostatni znany adres.
 6. Aktualny cennik będzie dostępny w takiej samej formie jak OWS.

 

NETERA Systems Ltd.