Všeobecné obchodné podmienky služby m-platba


I. Úvodné ustanovenie

M-platba je súhrn softvérových a systémových riešení vytvárajúce platobnú metódu, ktorá umožňuje účastníkom verejnej mobilnej komunikačnej siete (ďalej len "Účastníci siete") hradiť za služby alebo tovar prostredníctvom internetu alebo mobilného internetu zaistených príslušným mobilným operátorom (ďalej len "Služba m-platba ").
Poskytovateľom Služby m-platba je v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok služby m-platba (ďalej len "VOP") spoločnosť Netera Systems s.r.o., IČO: 242 26 726 so sídlom Praha 3, Roháčova 145/14, PSČ 130 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 190493; zastúpená konateľmi Vladimírom Dvořákom a Luďkom Brůčkom (ďalej len "Poskytovateľ").
Partnerom sa pre účely týchto VOP rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, spotrebiteľ aj podnikateľ, prevádzkujúci svoje podnikateľské aktivity prostredníctvom internetového portálu, upravenom na možnosť využitia Služby m-platba (ďalej len "Portál"), a ktorý na základe Zmluvy o spolupráci pri poskytovaní m-platieb uzatvorenej s Poskytovateľom (ďalej len "Zmluva") využíva či má záujem využívať k týmto aktivitám komplexný servis Služby m-platby v spolupráci s Poskytovateľom (ďalej len "Partner").
Predmetom týchto VOP je, v zmysle ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, vymedzenie vzájomných vzťahov medzi Poskytovateľom a Partnerom vzniknutých na základe zmluvy, a potrebných na zabezpečenie a poskytovanie Služieb m-platby. V zmluve je možné dojednať ustanovenia odchyľujú od týchto VOP. Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
Ak nestanoví sa v Zmluve výslovne inak, možno tovar alebo služby, ktoré Partner ponúka Účastníkom siete na predaj prostredníctvom Služby m-platba (ďalej len "Produkt"), rozdeliť minimálne do dvoch skupín:
Produkty s nereplikovatelným obsahom sa rozumie Produkty, u ktorých Partner vynaloží jednorazové náklady na ich obstaranie a ich predajom Účastníkom siete realizuje jednorazovú tržbu (jedná sa teda napr. O fyzické tovar, DVD / CD nosiče, lístky a vstupenky na kultúrne podujatia, predplatné tlačených periodikami , e-Literatúra a e-Knihy, poistenie, cestovné a cestovné a pod.).
Produkty s replikovatelným obsahom sa rozumie Produkty, u ktorých Partner vynaloží jednorazové náklady na ich obstaranie, ale z predaja Účastníkom siete realizuje viacnásobné či opakujúce sa tržby (jedná sa teda napr. O hry a herné aplikácie, chaty a zoznamovacie služby, služby s erotickým obsahom , zvonenie / logá / melódie / obrázky do telefónov, správy a informácie, aukcie a pod.).
Transakcií sa pre účely týchto VOP rozumie objednanie a uhradenie Produktu vykonanej Účastníkom siete prostredníctvom mobilnej siete príslušného mobilného operátora (ďalej len "Transakcia").


II. Vyhlásenia zmluvných strán

Poskytovateľ je právnickou osobou, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexného servisu služieb m-platieb, PR a marketingových SMS, vývojom aplikácií na platforme SMS, MMS, web. Poskytovateľ rozosiela SMS aj MMS marketingového či obchodného charakteru s využitím vlastných databáz alebo zákazníckych databáz mobilných operátorov.
Servis služby m-platby zahŕňa kompletné technické zabezpečenie platieb poskytovateľom cez mobilný telefón v rámci platobných brán tuzemských mobilných operátorov, a to konkrétne spoločnosti T-Mobile Czech Republic, as, spoločnosti O2 Slovakia as, a ďalej spoločnosti Vodafone Czech Republic as (Ďalej len "mobilní operátori").
Poskytovateľ je tiež v zmysle ust. § 36 zák. č. 284/2009 Zb. o platobnom styku (ďalej len "zákon o platobnom styku"), poskytovateľ platobných služieb malého rozsahu, a to na základe registrácie mu udelila Česká národná banka 16. 10. 2012.
Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, prevádzkuje Partner na základe príslušného oprávnenia svoju podnikateľskú činnosť v prostredí internetu, a to za účelom predaja tovaru a služieb, a preto sa na neho nevzťahujú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa. Partner v tejto súvislosti tiež vyhlasuje, že nie je ani drobným podnikateľom v zmysle ust. § 75 zákona o platobnom styku, a ďalej, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa ust. § 80 a nasl. zákona o platobnom styku, ibaže Zmluva stanovuje inak.
Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že za účelom umožnenia poskytovanie Služby m-platba je zmluvne zaviazaný vo vzťahu s jednotlivými mobilnými operátormi. Partner teda berie na vedomie, že títo mobilní operátori môžu byť z titulu ich postavenia prevádzkovateľov mobilnej siete oprávnení kedykoľvek meniť podmienky tohto vzťahu a to aj takým spôsobom, ktorý môže ovplyvniť vzťah Poskytovateľa a Partnera. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá Partnerovi za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknutú na jeho strane v tomto dôsledku.
Partner ďalej berie na vedomie, že mobilní operátori umožňujú Užívateľom siete hradiť za Produkty ponúkané Partnerom pomocou Služby m-platba prostredníctvom ich telekomunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Vzniknutá pohľadávka z titulu poskytnutia Produktu Účastníkom siete potom bude postúpená na príslušného mobilného operátora a ten ju tak bude oprávnený svojim menom a na svoj účet po Účastníkovi siete vymáhať.


III. Podmienky a podoba vzájomnej spolupráce

Partner bude pripojený na aplikačné rozhranie, ktoré mu umožňuje poskytnúť prístup k mobilným platobným bránam pre Účastníkmi siete. Partner berie na vedomie, že mobilní operátori majú právo za určitých podmienok odmietnuť transakciu Účastníkov siete (najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na predplatenom telefónnom účtu v príslušnom mobilného operátora; prípadne však aj z iných, prevádzkových, technických alebo organizačných dôvodov na strane mobilných operátorov).
Poskytovateľ je v súlade so zmluvou povinný pre Partnera po dobu trvania zmluvy zabezpečiť komplexný technický servis Služby m-platby. Poskytovateľ Partnerovi garantuje, že mu bude poskytovať Službu m-platba v súlade s platnými právnymi predpismi, na úrovni znalosti a starostlivosti, ktoré sú primerané v danom obchodnom odvetví.
Partner bude Poskytovateľovi hradiť odmenu. Výška tejto Odmeny, spôsob a lehota jej vyplatenie bude bližšie stanovená v Zmluve alebo v Cenníku (ďalej len "Odmena").
Partner berie na vedomie, že prípadné následné reklamácie či odstúpenie Účastníkov siete od zmlúv uzatvorených s Partnerom nemajú vplyv na nárok Poskytovateľa na Odmenu v jej plnej výške, pokiaľ už bola uskutočnená Transakcia. To platí aj v prípade, ak by Partner odstúpil od zmluvy uzatvorenej s Účastníkmi siete.
Partner Poskytovateľovi ďalej uhradí jednorazový pripojovací poplatok za sprostredkovanie Služby m-Platba podľa Zmluvy alebo Cenníka. Poskytovateľ a Partner sa môžu v Zmluve či inak dohodnúť na poskytovanie ďalších doplnkových služieb, a to za dodatočný poplatok stanovený v Zmluve alebo podľa Cenníka.
Poskytovateľ sa zaväzuje v prospech Partnera zriadiť a viesť virtuálny platobný účet (ďalej len "Účet"), ktorý bude prístupný z internetu, a na ktorom budú evidované jednotlivé realizované Transakcie, vyššie sa odpočítané Odmeny a aktuálne suma k poukázanie v prospech Partnera, ako aj ďalšie informácie súvisiace s poskytovaním Služby m-platba.IV. Vzájomné práva a povinnosti

1. Poskytovateľ je povinný najmä:

- Zabezpečiť nonstop technickú podporu na telefóne a pri závažnejších ťažkostiach zabezpečiť technika, ktorý v prípade takejto potreby bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od okamihu prijatia oznámenia o takej poruche elektronicky emailom na email info@neterasystems.cz dňa doručenia oznámenia o takej poruche, dorazí do prevádzkarne Partnera,

- Zriadiť a viesť v prospech Partnera príslušný Účet.


2. Partner je povinný najmä:

- Informovať Poskytovateľa, resp. jeho technickú podporu, o akýchkoľvek prípadných poruchách, ktoré by mohli mať vplyv na nerušený prevádzku Služby m-platba,

- Umiestniť vo svojej prevádzke Poskytovateľom dodané reklamné materiály

- V prípade, že ponúka svoje Produkty aj inak ako prostredníctvom svojho Portálu, je aj tak tento prostriedok povinný viditeľne označiť (napr. Logom Poskytovateľa či písomným nápisom) informácií o možnosti využitia Služby m-platba,

- Zabezpečiť prípadné ďalšie formy propagácie Poskytovateľa podľa Zmluvy či iné vzájomnej dohody,

- Vo svojich obchodných podmienkach upozorniť Účastníkmi siete na

postup pri reklamácii vrátane odkazu na svoj reklamačný poriadok,
skutočnosť, že pohľadávka, ktorú proti nim Partner má, môže byť postúpená na mobilného operátora, a ten tak bude svojim menom a na svoj účet vymáhať jej úhradu;

- Zabezpečiť, aby obsah, stav a kvalita ním ponúkaných Produktov boli:

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
v súlade s dobrými mravmi;
v súlade s ich bežnými a aktuálnymi technologickými vlastnosťami;
v súlade so zmluvou a týmito VOP;

- Pravdivo informovať Účastníkmi siete najmä ohľadom vlastností ponúkaných Produktov, vrátane informácií o ich pôvode, a o tom odkiaľ je príslušné tovar zasielaný, prípadne odkiaľ je príslušná služba poskytovaná; ďalej údaje o mene, v ktorej sú vykonávané Transakcie, informácie o spôsobe zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných Účastníkmi siete, ako aj o svojich úplných a aktuálnych kontaktných údajoch;

- Priebežne aktualizovať svoje kontaktné údaje, ako sú adresa sídla a kontaktného e-mailu, ďalej názvy webových stránok či iných aplikácií, skrze ktoré ponúka a poskytuje svoje produkty, zoznam služieb poskytovaných svojim zmluvným partnerom, číslo svojho bankového účtu určeného pre vyplácanie transakcií, ktoré pre Partnera Poskytovateľ prijal;

- Informovať Poskytovateľa bezodkladne o zmene svojich identifikačných údajov, ao všetkých zmenách svojej vlastníckej štruktúry, pričom Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie tohto záväzku a vyžadovať partnerovo súčinnosť;

- Poskytovať primeranú súčinnosť pri plnení účelu Zmluvy a týchto VOP;

- Zdržať sa poskytovania a využívania Služby m-platba v súvislosti s iným účelom či činností, než budú určené v zmluve.

3. Po celú dobu účinnosti Zmluvy či trvania iného právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Partnerom sú obaja povinní vymieňať si všetky informácie potrebné na zabezpečenie nerušeného poskytovanie Služby m-platba. Najmä ide o údaje potrebné na bezchybnému prevádzky a komunikáciu systémov a technických zariadení potrebných pre prevádzku Služby m-platba.

4. Partner nie je oprávnený na svojich webových stránkach akokoľvek využívať (uviesť, zverejniť) názov firmy alebo logo príslušného mobilného operátora či jeho služieb, bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

5. Poskytovateľ a Partner sa zaväzujú, že uchovajú v dôvernosti informácie, resp. všetky údaje obsiahnuté v písomných, zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových materiáloch alebo na akomkoľvek inom nosiči dát a informácie všetkého druhu a v akejkoľvek forme, hmotné alebo nehmotné, ktoré si odovzdajú písomne ​​alebo ústne v súlade so zmluvou, alebo týmito VOP, alebo je im k týmto informáciám umožnený prístup. Za dôverné informácie sa považuje aj obsah zmluvy, ako aj všetky informácie s ním spojené.


V. Zodpovednosť za vady a za škodu

Poskytovateľ najmä nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá vznikne Účastníkom siete v súvislosti s používaním Služby m-platba.
Partner berie na vedomie, že Poskytovateľ, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti (ďalej len "ZSIS"), nezodpovedá za obsah, stav ani kvalitu ponúkaných Produktov. Poskytovateľ najmä nezodpovedá Partnerovi či Účastníkom siete za právne ani faktické vady Produktov s nereplikovatelným obsahom, ani za funkčnosť či obsah Produktov s replikovatelným obsahom, ktoré Partner ponúka Účastníkom siete. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za súlad Produktov s platnými právnymi predpismi, za ich aktuálnosť či za to, že nezodpovedajú ich bežnému technologickému riešeniu alebo bežným technickým parametrom.
Poskytovateľ ďalej nie je (v súlade s ustanovením § 6 ZSIS) povinný dozerať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.
Poskytovateľ ďalej konkrétne nezodpovedá za to, že obsah ponúkaných Produktov bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany priemyselných práv, najmä práv ochranných známok či iných práv k nehmotným statkom, vrátane autorského práva; ďalej potom s právnymi predpismi v oblasti trestného práva, vrátane predpisov proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Poskytovateľ ďalej nijako nezodpovedá za to, ak by Služba m-platba bola používaná v súvislosti s predajom, predpredaja či dodávkou vecí, s ktorými je obchodovanie príslušnými právnymi predpismi zakázané, alebo ktorých obchodovanie je považované za rizikové či všeobecne nebezpečné.
Poskytovateľ ďalej ani nijako nezodpovedá za to, ak v dôsledku závadného či dokonca protiprávneho obsahu, stavu alebo kvality ponúkaných Produktov, vznikne Partnerovi, Účastníkovi siete či akejkoľvek inej osobe materiálnu alebo nemateriálnu, priama alebo nepriama ujma, alebo bude inak zasiahnuté do ich majetkových či iných práv.
Poskytovateľ iba zodpovedá Partnerovi za nerušený prevádzku a funkčnosť systémov a technických zariadení potrebných pre prevádzku Služby m-platba, ako aj za celý technický servis s tým spojený (najmä zabezpečenie nutných opráv v prípade poruchy v primeranej lehote). Partner berie na vedomie, že mobilní operátori majú za určitých podmienok právo obmedziť alebo prerušiť prístup Poskytovateľa k ich platobným bránam, a tým aj obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Služby m-platba. Partnerovi v takom prípade nevzniká nárok na náhradu škody vyplývajúcich z tohto obmedzenie alebo zastavenie funkčnosti poskytovaných Služby m-platba.
Partner ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť technické zaistenie Služby m-platba, a to bez predchádzajúceho upozornenia Partnera. Partner ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto úpravy môžu mať vplyv na funkčnosť Služby m-platba, prípadne túto funkčnosť môžu dočasne aj úplne vylúčiť. Partnerovi ani v tomto prípade nevzniká nárok na náhradu škody vyplývajúcich z tohto obmedzenie alebo zastavenie funkčnosti poskytovaných Služby m-platba.
Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za akúkoľvek materiálnu škodu ani za nemateriálne ujmu spôsobenú Partnerovi či Účastníkom siete protiprávnym zneužitím (tj. Predovšetkým neautorizovaným či podvodným použitím) Služby m-platba. V prípade podozrenia na takéto zneužitie sa Poskytovateľ a Partner zaväzujú plne spolupracovať s príslušnými orgánmi verejnej moci, s príslušným mobilným operátorom, ako aj vzájomne medzi sebou, a to za účelom objasnenie podozrenia.
Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade podozrenia na nezákonné zneužitie Služby m-platba sa naň môžu obracať zmluvné partneri Poskytovateľa (najmä mobilní operátori či banky). Partner je v takom prípade s týmto zmluvným partnerom povinný komunikovať, reagovať na jeho odporúčanie a dodržiavať jeho pokyny, a to všetko v rozsahu potrebnom na vyšetrovanie predmetného podozrenie.

10. Partner sa ďalej zaväzuje, že v prípade, keď sa na Poskytovateľovi bude mobilný operátor najmä, nie však výlučne, z vyššie popísaných dôvodov domáhať náhrady škody či ujmy, poskytne Poskytovateľovi všetky, s tým súvisiace, podklady a informácie, ako aj všetku súčinnosť nevyhnutné na určenie, či a v akej výške táto škoda vznikla, a kto za ňu prípadne odpovedá. V prípade potreby Poskytovateľ za týmto účelom zabezpečí priamu komunikáciu medzi mobilným operátorom a Partnerom. Partner je v týchto prípadoch tiež povinný s Poskytovateľom, prípadne s mobilným operátorom, náležite komunikovať, reagovať na ich odporúčania a dodržiavať ich pokyny.

11. Partner ďalej v tejto súvislosti berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade, kedy Poskytovateľ bude aj cez vyššie uvedené ustanovenie povinný niektorému z mobilných operátorov nahradiť majetkovú či nemajetkovú ujmu vzniknutú z dôvodov na strane Partnera, zodpovedá Partner Poskytovateľovi vedľa zákonného regresného nároku aj za ďalšie s tým súvisiace nároky, najmä napr. za náklady vzniknuté v súvislosti s právnym zastúpením v prípadnom spore s mobilným operátorom.


VI. Ochrana osobných a iných údajov

Partner súhlasí so zverejnením svojich identifikačných údajov, vrátane svojej obchodnej firmy, v zoznamoch partnerov mobilných operátorov. Partner súčasne súhlasí s tým, aby mobilní operátori odovzdávali tieto údaje ostatným mobilným operátorom a / alebo Asociácii prevádzkovateľov mobilných sietí, a to výlučne na účely propagácie služieb e-commerce.
Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že všetky dáta podliehajúce ochrane dôvernosti komunikácií podľa zák. č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách"), vr. telefónnych čísel Účastníkov siete, bude používať najmä na účely poskytovania Služby m-platba, ako aj pre súvisiace obchodné účely Partnera a jeho zmluvných partnerov.
Využitím Služby m-platby Užívateľ siete Poskytovateľovi výslovne udeľuje súhlas k tomu, aby mu v rámci používania Služby m-platba mohli byť v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách zasielané správy či notifikácia obsahujúce najmä reklamné a / alebo propagačné oznámenia (ďalej len "reklama" ). Táto reklama sa môže týkať obsahu Služby m-platba, informácií o Partnerovi ao jeho ďalších Produktoch či jeho iných obchodných aktivitách a pod. Partner sa zaväzuje, že Užívateľa siete o tomto vopred a dostatočne jasne informuje.


VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

Ak v Zmluve nebude uvedené inak, je zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Partnerom uzavretý na dobu neurčitú.
Ak nie je v Zmluve uvedené inak, je Zmluvu možné vypovedať písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane s tým, že sa neskončí skôr ako po uplynutí pravidelného kalendárneho štvrťroka. Vo výpovedi musí byť uvedený jej dôvod a dátum, kedy má skončiť výpovedná doba.
Zmluva môže byť tiež ukončená dohodou oboch zmluvných strán.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Partnerom a Poskytovateľom, je Partner povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie softvérového vybavenia Služby m-platba zo svojho Portálu a prestať používať označenie Služby m-platba, rovnako ako propagačné označenie, ktoré Partner používa v súvislosti s poskytovaním týchto Služieb (to platí aj pre logá, obchodné značky a názvy mobilných operátorov či iných zmluvných partnerov Poskytovateľa). Poskytovateľ sa zaväzuje za týmto účelom poskytnúť Partnerovi všetku potrebnú súčinnosť.
Partner sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom neuzavrie s treťou osobou rovnaký alebo podobný zmluvný vzťah, ako je založený predmetnú Zmluvou, tj. Ktorého predmetom by bolo poskytovanie alebo zabezpečovanie služieb m-platby alebo obdobnej platobnej metódy. To platí aj po ukončení zmluvného vzťahu, a to po dobu, ktorá bude bližšie stanovená v zmluve. V prípade porušenia tohto záväzku sa Partner zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej v zmluve.
V súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na platobné služby vykonávané prostredníctvom Služby m-platba, si Poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať pri niektorých Partnerov splnenia určitých špecifických podmienok, a to ešte pred začatím poskytovania Služby. Tieto osobitné podmienky sa môžu týkať najmä Partnerov, ktorými sú on-line predajcovia leteniek alebo prevádzkovatelia stávkových, zľavových a výherných portálov.
V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto VOP boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ich častí.
Partner týmto berie na vedomie, že poskytovanie Služby m-platba sa riadi tiež zmluvnými podmienkami a pravidlami mobilných operátorov, skrze ktorých platobné brány sa Služba m-platba poskytuje.
Všetky právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Partnerom sa riadia právom Českej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy bude riešiť Obvodný súd pre Prahu 3, event. Mestský súd v Prahe (podľa zákonnej vecnej príslušnosti).

10. Zmluvné strany si doručujú písomnosti doporučeným listom prostredníctvom prevádzkovateľov poštových služieb na adresy, ktoré sú im známe. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné oznamovať si navzájom aktuálne kontaktné adresy. Ak tak neurobí, doručujú si na poslednú známu adresu.

11. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP alebo Cenník kedykoľvek meniť a dopĺňať v celom ich rozsahu, pričom všetky zmeny budú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa. Zmenou nebudú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP alebo Cenníka.

12. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2015.


Netera Systems s.r.o.