Všeobecné obchodní podmínky služby m-platba

 

I. Úvodní ustanovení

 1. M-platba je souhrn softwarových a systémových řešení vytvářející platební metodu, která umožňuje účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě (dále jen „Účastníci sítě“) hradit za služby nebo zboží prostřednictvím internetu nebo mobilního internetu zajištěných příslušným mobilním operátorem (dále jen „Služba m-platba“).
 2. Poskytovatelem Služby m-platba je ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek služby m-platba (dále jen „VOP“) společnost Netera Systems s.r.o., IČ: 242 26 726 se sídlem Praha 3, Roháčova 145/14, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190493; zastoupená jednateli, Vladimírem Dvořákem a Luďkem Brůčkem (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Partnerem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, spotřebitel i podnikatel, provozující své podnikatelské aktivity prostřednictvím internetového portálu, upraveném pro možnost využití Služby m-platba (dále jen „Portál“), a který na základě Smlouvy o spolupráci při poskytování m-plateb uzavřené s Poskytovatelem (dále jen „Smlouva“) využívá či má zájem využívat k těmto aktivitám komplexní servis Služby m-platby ve spolupráci s Poskytovatelem (dále jen „Partner“).
 4. Předmětem těchto VOP je, ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vymezení vzájemných vztahů mezi Poskytovatelem a Partnerem vzniklých na základě Smlouvy, a nutných k zajištění a poskytování Služeb m-platby. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a jsou dostupné v elektronické verzi na webové adrese http://www.monetpay.cz/obchodni-podminky/.
 5. Ve Smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 6. Nestanoví-li se ve Smlouvě výslovně jinak, lze zboží nebo služby, které Partner nabízí Účastníkům sítě k prodeji prostřednictvím Služby m-platba (dále jen „Produkt“), rozdělit minimálně do dvou skupin:
 7. Produkty s nereplikovatelným obsahem se rozumí Produkty, u kterých Partner vynaloží jednorázové náklady na jejich pořízení a jejich prodejem Účastníkům sítě realizuje jednorázovou tržbu (jedná se tedy např. o fyzické zboží, DVD/CD nosiče, lístky a vstupenky na kulturní akce, předplatné tištěných periodiky, e-Literatura a e-Knihy, pojištění, jízdné a cestovné apod.).
 8. Produkty s replikovatelným obsahem se rozumí Produkty, u kterých Partner vynaloží jednorázové náklady na jejich pořízení, ale z prodeje Účastníkům sítě realizuje vícenásobné či opakující se tržby (jedná se tedy např. o hry a herní aplikace, chaty a seznamovací služby, služby s erotickým obsahem, vyzvánění/loga/melodie/obrázky do telefonů, zprávy a informace, aukce apod.).
  1. Transakcí se pro účely těchto VOP rozumí objednání a uhrazení Produktu provedené Účastníkem sítě prostřednictvím mobilní sítě příslušného mobilního operátora (dále jen “Transakce”).

 

II. Prohlášení smluvních stran

 1. Poskytovatel je právnickou osobou, která se zabývá poskytováním komplexního servisu služeb m-plateb, PR a marketingových SMS, vývojem aplikací na platformě SMS, MMS, web. Poskytovatel rozesílá SMS i MMS marketingového či obchodního charakteru s využitím vlastních databází nebo zákaznických databází mobilních operátorů.
 2. Servis služby m-platby zahrnuje  kompletní technické zajištění plateb poskytovatelem přes mobilní telefon v rámci platebních bran tuzemských mobilních operátorů, a to konkrétně společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., společnosti O2 Czech Republic a.s., a dále společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „mobilní operátoři”).
 3. Poskytovatel je rovněž ve smyslu ust. §36 zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“), poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, a to na základě registrace udělené mu Českou národní bankou dne 16. 10. 2012.
 4. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, provozuje Partner na základě příslušného oprávnění svou podnikatelskou činnost v prostředí internetu, a to za účelem prodeje zboží a služeb, a proto se na něj nepoužijí ustanovení o ochraně spotřebitele. Partner v této souvislosti rovněž prohlašuje, že není ani drobným podnikatelem ve smyslu ust. § 75 zákona o platebním styku, a dále, že mu byly poskytnuty veškeré informace dle ust. § 80 a násl. zákona o platebním styku, ledaže Smlouva stanoví jinak.
 5. Poskytovatel dále prohlašuje, že za účelem umožnění poskytování Služby m-platba je smluvně zavázán ve vztahu s jednotlivými mobilními operátory. Partner tedy bere na vědomí, že tito mobilní operátoři mohou být z titulu jejich postavení provozovatelů mobilní sítě oprávněni kdykoliv měnit podmínky tohoto vztahu a to i takovým způsobem, který může ovlivnit vztah Poskytovatele a Partnera. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá Partnerovi za případnou škodu či jinou újmu vzniklou na jeho straně v tomto důsledku.
 6. Partner dále bere na vědomí, že mobilní operátoři umožňují Uživatelům sítě hradit za Produkty nabízené Partnerem pomocí Služby m-platba prostřednictvím jejich telekomunikačních sítí a služeb elektronických komunikací. Vzniklá pohledávka z titulu poskytnutí Produktu Účastníkům sítě pak bude postoupena na příslušného mobilního operátora a ten ji tak bude oprávněn svým jménem a na svůj účet po Účastníkovi sítě vymáhat.

 

III. Podmínky a podoba vzájemné spolupráce

 1. Partner bude připojen na aplikační rozhraní, které mu umožňuje poskytnout přístup k mobilním platebním branám pro Účastníky sítě. Partner bere na vědomí, že mobilní operátoři mají právo za určitých podmínek odmítnout transakci Účastníků sítě (zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků na předplaceném telefonním účtu u příslušného mobilního operátora; případně však i z jiných,  provozních, technických či organizačních důvodů na straně mobilních operátorů).
 2. Poskytovatel je v souladu se Smlouvou povinen pro Partnera po dobu trvání Smlouvy zajistit komplexní technický servis Služby m-platby. Poskytovatel Partnerovi garantuje, že mu bude poskytovat Službu m-platba v souladu s platnými právními předpisy, na úrovni znalosti a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.
 3. Partner bude Poskytovateli hradit odměnu. Výše této Odměny, způsob a lhůta jejího vyplacení bude blíže stanovena ve Smlouvě nebo v Ceníku (dále jen „Odměna“).
 4. Partner bere na vědomí, že případné následné reklamace či odstoupení  Účastníků sítě od smluv uzavřených s Partnerem nemají vliv na nárok Poskytovatele na Odměnu v její plné výši, pokud již byla uskutečněna Transakce. To platí i v případě, pokud by Partner odstoupil od smlouvy uzavřené s Účastníky sítě.
 5. Partner Poskytovateli dále uhradí jednorázový připojovací poplatek za zprostředkování Služby m-Platba dle Smlouvy nebo Ceníku. Poskytovatel a Partner se mohou ve Smlouvě či jinak dohodnout na poskytování dalších doplňkových služeb, a to za dodatečný poplatek stanovený ve Smlouvě nebo dle Ceníku.
 6. Poskytovatel se zavazuje ve prospěch Partnera zřídit a vést virtuální platební účet (dále jen „Účet“), jenž bude přístupný z internetu, a na kterém budou evidovány jednotlivé realizované Transakce, výše odečítané Odměny a aktuální částka k poukázání ve prospěch Partnera, jakož i další informace související s poskytováním Služby m-platba.

 

 

IV. Vzájemná práva a povinnosti

1. Poskytovatel je zejména povinen:

-       zajistit nonstop technickou podporu na telefonu a při závažnějších potížích zajistit technika, který v případě takové potřeby bezodkladně, nejdéle však do 24 hodin od okamžiku obdržení oznámení o takové poruše elektronicky emailem na email info@neterasystems.cz dne obdržení oznámení o takové poruše, dorazí do provozovny Partnera,

-       zřídit a vést ve prospěch Partnera příslušný Účet.

 

2. Partner je zejména povinen:

-       informovat Poskytovatele, resp. jeho technickou podporu, o veškerých případných poruchách, které by mohly mít vliv na nerušený provoz Služby m-platba,

-       umístit ve své provozovně Poskytovatelem dodané reklamní materiály

-       v případě, že nabízí své Produkty i jinak než prostřednictvím svého Portálu, je i tak tento prostředek povinen viditelně označit (např. logem Poskytovatele či písemným nápisem) informací o možnosti využití Služby m-platba,

-       zajistit případné další formy propagace Poskytovatele dle Smlouvy či jiné vzájemné domluvy,

-       ve svých obchodních podmínkách upozornit Účastníky sítě na

 • postup při reklamaci včetně odkazu na svůj reklamační řád,
 • skutečnost, že pohledávka, kterou proti nim Partner má, může být postoupena na mobilního operátora, a ten tak bude svým jménem a na svůj účet vymáhat její úhradu;

-       zajistit, aby obsah, stav a kvalita jím nabízených Produktů byly:

 • v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • v souladu s dobrými mravy;
  • v souladu s jejich běžnými a aktuálními technologickými vlastnostmi;
  • v souladu se Smlouvou a těmito VOP;

-       pravdivě informovat Účastníky sítě zejména ohledně vlastností nabízených Produktů, včetně informací o jejich původu, a o tom odkud je příslušné zboží zasíláno, případně odkud je příslušná služba poskytována; dále údaje o měně, v níž jsou prováděny Transakce, informace o způsobu zabezpečení veškerých údajů poskytovaných Účastníky sítě, jakož i o svých úplných a aktuálních kontaktních údajích;

-       průběžně aktualizovat svoje kontaktní údaje, jako jsou adresa sídla a kontaktního e-mailu, dále názvy webových stránek či jiných aplikací, skrze které nabízí a poskytuje své Produkty, seznam služeb poskytovaných svým smluvním partnerům, číslo svého bankovního účtu určeného pro vyplácení transakcí, které pro Partnera Poskytovatel přijal;

-       informovat Poskytovatele neprodleně o změně svých identifikačních údajů, a o veškerých změnách své vlastnické struktury, přičemž Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto závazku a vyžadovat Partnerovu součinnost;

-       poskytovat náležitou součinnost při plnění účelu Smlouvy a těchto VOP;

-       zdržet se poskytování a využívání Služby m-platba v souvislosti s jiným účelem či činností, než které budou určeny ve Smlouvě.

3. Po celou dobu účinnosti Smlouvy či trvání jiného právního vztahu mezi Poskytovatelem a Partnerem jsou oba povinni předávat si vzájemně informace potřebné k zajištění nerušeného poskytování Služby m-platba. Zejména jde o údaje nutné k bezchybnému provozu a komunikaci systémů a technických zařízení potřebných pro provoz Služby m-platba.

4. Partner není oprávněn na svých webových stránkách jakkoliv využívat (uvést, zveřejnit) název firmy nebo logo příslušného mobilního operátora či jeho služeb, bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

5. Poskytovatel a Partner se zavazují, že uchovají v důvěrnosti informace, resp. všechny údaje obsažené v písemných, zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových materiálech nebo na jakémkoliv jiném nosiči dat a informace všeho druhu a v jakékoliv formě, hmotné nebo nehmotné, které si předají písemně nebo ústně v souladu se Smlouvou, nebo těmito VOP, nebo je jim k těmto informacím umožněn přístup. Za důvěrné informace se považuje i obsah Smlouvy, jakož i veškeré informace s ním spojené.

 

V. Odpovědnost za vady a za škodu

 1. Poskytovatel zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která vznikne Účastníkům sítě v souvislosti s používáním Služby m-platba.
 2. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“), neodpovídá za obsah, stav ani kvalitu nabízených Produktů. Poskytovatel zejména neodpovídá Partnerovi či Účastníkům sítě za právní ani faktické vady Produktů s nereplikovatelným obsahem, ani za funkčnost či obsah Produktů s replikovatelným obsahem, které Partner nabízí Účastníkům sítě. Poskytovatel dále neodpovídá za soulad Produktů s platnými právními předpisy, za jejich aktuálnost či za to, že neodpovídají jejich běžnému technologickému řešení či běžným technickým parametrům.
 3. Poskytovatel dále není (v souladu s ustanovením § 6 ZSIS) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 4. Poskytovatel dále konkrétně neodpovídá za to, že obsah nabízených Produktů bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany průmyslových práv, zejména práv ochranných známek či jiných práv k nehmotným statkům, včetně práva autorského; dále pak s právními předpisy v oblasti trestního práva, včetně předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Poskytovatel dále nijak neodpovídá za to, pokud by Služba m-platba byla používána v souvislosti s prodejem, předprodeje či dodávkou věcí, s nimiž je obchodování příslušnými právními předpisy zakázáno, nebo jejichž obchodování je považováno za rizikové či obecně nebezpečné.
 5. Poskytovatel dále ani nijak neodpovídá za to, pokud v důsledku závadného či dokonce protiprávního obsahu, stavu či kvality nabízených Produktů, vznikne Partnerovi, Účastníkovi sítě či jakékoliv jiné osobě materiální či nemateriální, přímá či nepřímá újma, nebo bude jinak zasaženo do jejich majetkových či jiných práv.
 6. Poskytovatel pouze odpovídá Partnerovi za nerušený provoz a funkčnost systémů a technických zařízení potřebných pro provoz Služby m-platba, jakož i za veškerý technický servis s tím spojený (zejména zajištění nutných oprav v případě poruchy v přiměřené lhůtě). Partner bere na vědomí, že mobilní operátoři mají za určitých podmínek právo omezit či přerušit přístup Poskytovatele k jejich platebním branám, a tím i omezit či přerušit funkčnost Služby m-platba. Partnerovi v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služby m-platba.
 7. Partner dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit technické zajištění Služby m-platba, a to bez předchozího upozornění Partnera. Partner dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost Služby m-platba, případně tuto funkčnost mohou dočasně i zcela vyloučit. Partnerovi ani v tomto případě nevzniká nárok na náhradu škody plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služby m-platba.
 8. Poskytovatel dále neodpovídá za jakoukoliv materiální škodu ani za nemateriální újmu způsobenou Partnerovi či Účastníkům sítě protiprávním zneužitím (tj. zejména neautorizovaným či podvodným použitím) Služby m-platba. V případě podezření na takové zneužití se Poskytovatel a Partner zavazují plně spolupracovat s příslušnými orgány veřejné moci, s příslušným mobilním operátorem, jakož i vzájemně mezi sebou, a to za účelem objasnění takového podezření.
 9. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podezření na protiprávní zneužití Služby m-platba se na něj mohou obracet smluvní partneři Poskytovatele (zejména mobilní operátoři či banky). Partner je v takovém případě s tímto smluvním partnerem povinen komunikovat, reagovat na jeho doporučení a dodržovat jeho pokyny, a to vše v rozsahu nezbytném pro šetření předmětného podezření.

10.  Partner se dále zavazuje, že v případě, kdy se na Poskytovateli bude mobilní operátor zejména, nikoliv však výlučně, z výše popsaných důvodů domáhat náhrady škody či újmy, poskytne Poskytovateli veškeré, s tím související, podklady a informace, jakož i veškerou součinnost nezbytnou k určení, zda a v jaké výši tato škoda vznikla, a kdo za ni případně odpovídá. V případě potřeby Poskytovatel za tímto účelem zajistí přímou komunikaci mezi mobilním operátorem a Partnerem. Partner je v těchto případech rovněž povinen s Poskytovatelem, případně s mobilním operátorem, náležitě komunikovat, reagovat na jejich doporučení a dodržovat jejich pokyny.

11.  Partner dále v této souvislosti bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy Poskytovatel bude i přes výše uvedené ustanovení povinen některému z mobilních operátorů nahradit majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou z důvodů na straně Partnera, odpovídá Partner Poskytovateli vedle zákonného regresního nároku i za další s tím související nároky, zejména např. za náklady vzniklé v souvislosti s právním zastoupením v případném sporu s mobilním operátorem.

 

VI. Ochrana osobních a jiných údajů

 1. Partner souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, včetně své obchodní firmy, v seznamech partnerů mobilních operátorů. Partner současně souhlasí s tím, aby mobilní operátoři předávali tyto údaje ostatním mobilním operátorům a/nebo Asociaci provozovatelů mobilních sítí, a to výlučně pro účely propagace služeb e-commerce.
 2. Poskytovatel dále prohlašuje, že veškerá data podléhající ochraně důvěrnosti komunikací dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), vč. telefonních čísel Účastníků sítě, bude používat zejména pro účely poskytování Služby m-platba, jakož i pro související obchodní účely Partnera a jeho smluvních partnerů.
 3. Využitím Služby m-platba Uživatel sítě Poskytovateli výslovně uděluje souhlas k tomu, aby mu v rámci používání Služby m-platba mohly být v souladu se zákonem o elektronických komunikacích zasílány zprávy či notifikace obsahující zejména reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služby m-platba, informací o Partnerovi a o jeho dalších Produktech či jeho jiných obchodních aktivitách apod. Partner se zavazuje, že Uživatele sítě o tomto předem a dostatečně zřetelně informuje.

 

VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud ve Smlouvě nebude uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavřen na dobu neurčitou.
 2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Smlouvu možné vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně s tím, že neskončí dříve než po uplynutí pravidelného kalendářního čtvrtletí. Ve výpovědi musí být uveden její důvod a datum, kdy má skončit výpovědní doba.
 3. Smlouva může být také ukončena dohodou obou smluvních stran.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Partnerem a Poskytovatelem, je Partner povinen neprodleně zajistit odstranění softwarového vybavení Služby m-platba ze svého Portálu a přestat používat označení Služby m-platba, stejně jako propagační označení, které Partner používá v souvislosti s poskytováním těchto Služeb (to platí i pro loga, obchodní značky a názvy mobilních operátorů či jiných smluvních partnerů Poskytovatele). Poskytovatel se zavazuje za tímto účelem poskytnout Partnerovi veškerou potřebnou součinnost.
 5. Partner se zavazuje, že po dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem neuzavře s třetí osobou stejný nebo obdobný smluvní vztah, jako je založen předmětnou Smlouvou, tj. jehož předmětem by bylo poskytování nebo zajišťování služeb m-platby nebo obdobné platební metody. To platí i po ukončení smluvního vztahu, a to po dobu, která bude blíže stanovena ve Smlouvě. V případě porušení tohoto závazku se Partner zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši určené ve Smlouvě.
 6. V souladu s pravidly, která se vztahují na platební služby prováděné prostřednictvím Služby m-platba, si Poskytovatel vyhrazuje právo požadovat u některých Partnerů splnění některých zvláštních podmínek, a to ještě před započetím poskytování Služby. Tyto zvláštní podmínky se mohou týkat zejména Partnerů, kterými jsou on-line prodejci letenek nebo provozovatelé sázkových, slevových a výherních portálů.
 7. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních jejich částí.
 8. Partner tímto bere na vědomí, že poskytování Služby m-platba se řídí též smluvními podmínkami a pravidly mobilních operátorů, skrze jejichž platební brány se Služba m-platba poskytuje.
 9. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Partnerem se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy bude řešit Obvodní soud pro Prahu 3, event. Městský soud v Praze (dle zákonné věcné příslušnosti).

10. Smluvní strany si doručují písemnosti doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb na adresy, které jsou jim známy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny sdělovat si navzájem aktuální kontaktní adresy. Pokud tak neučiní, doručují si na poslední známou adresu.

11. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP anebo Ceník kdykoliv měnit a doplňovat v celém jejich rozsahu, přičemž veškeré změny budou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP anebo Ceníku.

12. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015.

 

Netera Systems s.r.o.